Comments

Հօգուտ կանաչապատ մայրաքաղաքի. Մաշտոցի այգու բողոքի ակցիան` հանրային նախաձեռնության ուժի վկայություն

Երկու շաբաթ անընդմեջ շարունակվող Երևանի Մաշտոցի այգում տեղադրվող կրպակների դեմ ուղղված կանաչների շարժումը հասարակական լայն հնչեղություն է ստացել` ներգրավելով տարբեր քաղաքական ուժերի, որոնք պարբերաբար հանդես են գալիս կողմ կամ դեմ հայտարարություններով:

Reply

Comments are welcomed and encouraged. However, comments not pertaining to the topic or containing slander or offensive language will be deleted. You have to be registered to be able leave your comment. Sign in or Register now for free. See our Privacy Policy.
Comments are welcomed and encouraged. However, comments not pertaining to the topic or containing slander or offensive language will be deleted.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><br><p>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.