Comments

Խմբագրված ցուցակ. ըստ ոստիկանության` ընտրողների թիվը նվազել է

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը հայտարարում է, որ ընտրացուցակների ճշտման աշխատանքների արդյունքում 3000-ով նվազել է ընտրողների թիվը, որոնցից 2000-ը կազմել են մահացած անձինք, իսկ 1000-ը` պետական ռեգիստրում հաշվառումից դուրս եկածները:

Reply

Comments are welcomed and encouraged. However, comments not pertaining to the topic or containing slander or offensive language will be deleted. You have to be registered to be able leave your comment. Sign in or Register now for free. See our Privacy Policy.
Comments are welcomed and encouraged. However, comments not pertaining to the topic or containing slander or offensive language will be deleted.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><br><p>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.