Education

Home Alone: Flu-occasioned closure of schools and kindergartens forces family planning

More

Exam suicide?: A teenage girl plunges to her death, presumably over scoring low in school test

More

Ինքնասպանություն քննության պատճառո՞վ. աղջնակն ինքնասպանություն է գործել` ենթադրաբար քննությունից ցածր միավոր ստանալու պատճառով

More

Wrong Books or Wrong Tests?: Students complain that textbooks do not prepare them for entry exams

More

Սխալ գրքե՞ր, թե՞ սխալ թեստեր. դիմորդները բողոքում են, որ դասագրքերի բովանդակությունը չի համապատասխանում քննական թեստերի նյութերին

More

‘B’ is for Brawl: Applicants and parents clash with police at entrance exams

More

Հրմշտոց. դիմորդներն ու ծնողները բախվել են ոստիկանության աշխատակիցների հետ

More

Learning difficulty: Exam season in Armenia reveals education system woes

More

Սովորելու դժվարությունը. Հայաստանում քննաշրջանը երևան է հանում կրթական համակարգի խնդիրները

More

Parliament again discusses foreign-language school bill amid growing uproar

More

ԱԺ-ն քննարկում է օտարալեզու դպրոցների մասին օրինագիծը, որի դեմ բողոքի ալիքն ավելի է բարձրանում

More
More articles

Friends in Deed: British charity makes life better for struggling single women in Armenia

Has Audio (0) Comments
More

Իսկական բարեկամներ. բրիտանահայ բարեգործներն օգնում են Հայաստանի միայնակ կանանց

Has Audio (0) Comments
More

Future Choices: Think-tank exercise gives Armenians a chance to steer the ship of state

Has Audio (0) Comments
More

Ապագայի ընտրություն. ծրագիրը հնարավորություն է տալիս հայաստանցիներին ղեկավարելու պետության նավը

Has Audio (0) Comments
More

Praise in Paris: “Mels” and Duryan find success in repeat performance

Has Audio (0) Comments
More

Գնահատանք Փարիզում. «Մելսն» ու Դուրյանը հաջողության են հասնում

Has Audio (0) Comments
More

Parody With Purpose: “Uprising” is unusual treatment of sacred subject

Has Audio (0) Comments
More

Պարոդիա` հատուկ նպատակով. «Վերելքը» անսովոր անդրադարձ է ցավոտ թեմային

Has Audio (0) Comments
More

Talking Turkey: Rhetoric escalates as EU discussions approach

Has Audio (0) Comments
More

Թուրքական թեմա. Եվրամիության քննարկումների մոտենալու հետ ճամարտակություններն ավելանում են

Has Audio (0) Comments
More
More articles