Pensions

Pay now, enjoy later: a new accumulated pension system raises some concern

More

Pension Reform: Constitutional Court to rule on legal status March 28

More

Կենսաթոշակային բարեփոխում. Սահմանադրական դատարանը մարտի 28-ին իրավական գնահատական կտա

More

Pension Row: Pressure group urges employers not to comply with law until CC ruling

More

Կուտակայինի վեճ . քաղաքացիական խումբը կոչ է անում գործատուներին մինչև ՍԴ որոշումը չկատարել օրենքի պահանջները

More

Pension Fund Chaos: Employers transfer ‘mandatory’ payments on behalf of employees despite Constitutional Court ruling

More

Կուտակայինի խառնաշփոթ. գործատուները աշխատակիցների անունից «պարտադիր» փոխանցումներ են անում՝ չնայած ՍԴ որոշմանը

More

Taxed over Taxes: Pension reform continues to create chaos

More

Հարկերը պահվում են. կենսաթոշակային բարեփոխումները շարունակում են խառնաշփոթ ստեղծել

More

FAQ: Ombudsman’s clarifications on pension fund payment confusion

More

Հաճախ տրվող հարցեր. Պաշտպանի պարզաբանումները կուտակային վճարումների խառնաշփոթի առնչությամբ

More
More articles

Council to Protect: Human rights groups collaborate in defense of imprisoned soldiers

Has Audio (0) Comments
More

Պաշտպանության խորհուրդ. իրավապաշտպան կազմակերպությունները միավորվում են ի պաշտպանություն կալանավորված զինվորների

Has Audio (0) Comments
More

Blood Relative: New (Armenian) invention expected to make diabetes easier to control

Has Audio (0) Comments
More

Արյունակից ազգականներ. հայ գիտնականի գյուտը կարող է թեթևացնել շաքարախտով հիվանդների վիճակը

Has Audio (0) Comments
More

Planting Seeds and Pedaling for Progress: ATG sees great yields for Armenian farmers

Has Audio (0) Comments
More

Ցանում են ապագա առաջընթացի սերմերը. ԱՏԳ-ն առատ բերք է խոստանում հայ ֆերմերներին

Has Audio (0) Comments
More

Sweet Van: Genocide survivor has mother’s memories to sustain a long life

Has Audio (0) Comments
More

Քաղցր Վան. Եղեռնի վերապրողն ապավինում է մոր հիշողություններին

Has Audio (0) Comments
More

To Yerevan With Love: Russian tsar to be honored with David of Sasun-sized monument

Has Audio (0) Comments
More

Երևանին` սիրով. Սասունցի Դավթին վայել հարգանքի տուրք ռուս ցարին

Has Audio (0) Comments
More
More articles